English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM
Năm 2012
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2012 (xem chi tiết trong TKB cá nhân).
Năm 2011
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2011 (xem chi tiết trong TKB cá nhân). Thời hạn thực hiện LV đợt 2/2011 - PTGD - từ ngày 04/07/2011 đến ngày 02/12/2011. Thời hạn thực hiện LV đợt 2/2011 - PTNC - từ ngày 04/07/2011 đến ngày 02/07/2012
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2011 (xem chi tiết trong TKB cá nhân). Thời hạn thực hiện LV đợt 1/2011 từ ngày 14/02/2011 đến ngày 01/07/2011
Năm 2010
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2010 (xem TKB cá nhân tại đây>>)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức giảng dạy (1)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức nghiên cứu (1)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức giảng dạy (2)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức nghiên cứu (2)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức giảng dạy (3)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức giảng dạy (4)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức giảng dạy (5)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Lâm Đồng
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức nghiên cứu (3)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức nghiên cứu (4)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức giảng dạy (6)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức giảng dạy (7)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức nghiên cứu (4)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức giảng dạy (8)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức giảng dạy (9)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2010 - Phương thức nghiên cứu (5)
Năm 2009  
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức nghiên cứu (3)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức nghiên cứu (2)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức nghiên cứu (1)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức giảng dạy (8)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức giảng dạy (7)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức giảng dạy (6)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức giảng dạy (5)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức giảng dạy (4)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức giảng dạy (3)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức giảng dạy (2)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2009 - Phương thức giảng dạy (1)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2009 - Phương thức giảng dạy (7)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2009 - Phương thức giảng dạy (6)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2009 - Phương thức giảng dạy (5)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2009 - Phương thức giảng dạy (4)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2009 - Phương thức giảng dạy (3)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2009 - Phương thức giảng dạy (2)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2009 - Phương thức giảng dạy (1)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2009 - Phương thức nghiên cứu (1)
Năm 2008  
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2008 - Phương thức giảng dạy (CHH, KTR, VXD, CTH )
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2008 - Phương thức giảng dạy (ngành Kỹ thuật Ôtô Máy kéo)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2008 - Phương thức giảng dạy (ngành Kỹ thuật điện tử)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2008 - Phương thức nghiên cứu (ngành Kỹ thuật điện tử)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2008 - Phương thức giảng dạy (bổ sung)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2008 - Phương thức giảng dạy (bổ sung)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2008 - Phương thức nghiên cứu (bổ sung)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2008 - Phương thức giảng dạy
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2008 - Phương thức nghiên cứu
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2008 (2HV CNSH HNC)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2008 (chuyên ngành KHMT)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2008 (bổ sung)  
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2008 (lần 5)  
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2008 (lần 4)  
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2008 (lần 3)  
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2008 (lần 2)  
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2008 (lần 1)  
Năm 2007  
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2007 (ngành Quản trị kinh doanh)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2007 (ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2007 (bổ sung lần 3)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2007 (bổ sung lần 2)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2007 (bổ sung lần 1)
  Quyết định giao đề tài đợt 2/2007
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2007
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2007 (bổ sung lần 1)
  Quyết định giao đề tài đợt 1/2007 (bổ sung lần 2)