English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM
Biểu mẫu CTĐT
Tự giới thiệu chuyên ngành đào tạo SĐH phấn đấu đạt chuẩn khu vực/ quốc tế đến năm 2010, 2015  
Nhận xét phản biện CTĐT cao học K2007  
Chương trình khung CTĐT cao học K2007  
Đề cương môn học CTĐT2007 (tiếng Anh)  
Đề cương môn học CTĐT2007  
Biểu mẫu LVThS
Đăng ký hướng nghiên cứu/ đề tài hướng dẫn LVThS, LATS  
Nhiệm vụ Luận văn thạc sĩ  
Nhận xét luận văn thạc sĩ (02.01.2007)  
Phiếu chấm đề cương luận văn thạc sĩ  
Phiếu phản hồi tên đề tài LVThS  
Biên bản bảo vệ đề cương LVThS  
Biểu mẫu khác
Phiếu thông tin khoa học cá nhân  
Đề cương Môn học Bổ túc kiến thức  
Tóm tắt thông tin khoa học của giảng viên  
Lý lịch khoa học của ĐHQG