English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC BIỂU MẪU HỌC VỤ NCS

DÙNG CHO NCS MỚI TRÚNG TUYỂN

  Biểu mẫu 1: Đăng ký làm NCS

Thời hạn nộp: 01/9 – 15/9 (hàng năm)

•  Biểu mẫu 2 : Kế hoạch học tập – nghiên cứu hàng năm của NCS

Thời hạn nộp: 30/9 (hàng năm)

•  Biểu mẫu 3 : Đề nghị CĐTS

Thời hạn nộp: 30/10 (hàng năm)

•  Biểu mẫu 4 : Biên bản họp chuyên môn (sử dụng trong buổi họp đề nghị CĐTS)

 

DÙNG CHO NCS ĐANG HỌC TẬP

•  Biểu mẫu 2 : Kế hoạch học tập – nghiên cứu hàng năm của NCS

Thời hạn nộp: 15/9 (hàng năm)

•  Biểu mẫu 4 : Biên bản họp chuyên môn (sử dụng trong các buổi họp đề nghị tổ chức bảo vệ CĐTS/ LATS)

NCS chỉ sử dụng biểu mẫu này khi cần tạm ứng hoặc thanh toán kinh phí trong thời gian học tập

•  Biểu mẫu 5 : Đơn xin gia hạn

•  Biểu mẫu 6: Đề nghị thay đổi thực hiện luận án tiến sĩ (sử dụng trong thời gian đào tạo)

•  Biểu mẫu 7 : Báo cáo kết quả học tập – nghiên cứu (định kỳ 6 tháng)

Thời hạn nộp: 15/3 và 15/9 (hàng năm)

 

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC BẢO VỆ CĐTS/ LATS

•  Biểu mẫu 8: Đơn đề nghị tổ chức bảo vệ

Nộp kèm:

- Báo cáo chi tiết CĐTS/ LATS (quyển LA và quyển tóm tắt LA)

- Biên bản họp chuyên môn (Biểu mẫu 4)

- Đề nghị danh sách Hội đồng đánh giá CĐTS/ LATS (Biểu mẫu 9)

- Nhận xét của tập thể hướng dẫn NCS về nội dung LATS và đề nghị cho NCS được bảo vệ tại HĐ đánh giá LATS cấp cơ sở (lưu ý: chỉ sử dụng khi đề nghị bảo vệ LATS)

•  Biểu mẫu 9 : Đề nghị danh sách Hội đồng đánh giá CĐTS/ LATS

•  Biểu mẫu 10 : Trang bìa bản tổng hợp công trình

•  Biểu mẫu 11 : Phiếu nghi nhận ý kiến của CBPB