English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM
CÔNG TÁC XÉT CÔNG NHẬN CHỨC DANH GS, PGS
Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2009
Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Thông báo về kỳ họp thứ nhất Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014
Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009
Danh mục tạp chí được tính điểm công trình (do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước quy định)  
Biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh  
Đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2007  
Điều chỉnh lịch xét công nhận chức danh năm 2007 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nuớc  
Website Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước