English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM
Mẫu đăng ký hướng dẫn nghiên cứu/ đề tài hướng dẫn LVThS, LATS
Mẫu nhiệm vụ Luận văn thạc sĩ
Dự thảo bổ sung điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo SĐH
Mẫu nhận xét phản biện CTĐT cao học K2007
Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ (02.01.2007)
Mẫu phiếu chấm đề cương luận văn thạc sĩ
Biểu mẫu chương trình khung CTĐT cao học K2007
Mẫu đề cương môn học CTĐT2007 (tiếng Anh)
Mẫu đề cương môn học CTĐT2007
Mẫu đề cương Môn học Bổ túc kiến thức năm 2007
Mẫu Tóm tắt thông tin khoa học của giảng viên
Quy định tổ chức giảng dạy môn học chuyên đề nghiên cứu 1, chuyên đề nghiên cứu 2 và thực hiện đề cương LVThS
Kế hoạch giao đề tài LVThS đợt 2 NH 2005-2006
Mẫu biên bản bảo vệ đề cương LVThS
Quy chế đào tạo sau đại học (Bộ GD&ĐT)
Quy chế đào tạo sau đại học (ĐHQG TPHCM)
Quy định tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học
Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ
Danh sách đề tài, Cán bộ hướng dẫn Nghiên cứu sinh năm 2005
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời tuyển sinh sau đại học (28.2.2005)
Quy chế tuyển sinh sau đại học