English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM
Chương trình hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo SĐH năm 2012  
Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo Tiến sĩ (có hiệu lực từ ngày 09/08/2011)  
Qui định tạm thời về yêu cầu luận án và qui trình bảo vệ luận án tiến sĩ  
Báo cáo định kỳ đợt 2/2006-2007 và Đăng ký học đầu năm 2007- 2008 của NCS  
Phiếu thông tin khoa học cá nhân
Danh sách tạp chí chuyên ngành được tính điểm công trình
Hướng dẫn đăng thông tin tóm tắt LATS trên trang Web ĐHQG TP.HCM
Quy định học vụ NCS
Các biểu mẫu dành cho NCS (có sửa chửa, bổ sung - áp dụng từ HK2/2006-2007)
Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ
Quy định về quản lý NCS đào tạo phối hợp theo Đề án “Đào tạo tiến sĩ phối hợp bằng ngân sách Nhà nước tại ĐHQG-HCM”
Danh sách đề tài, hướng nghiên cứu và cán bộ hướng dẫn NCS