English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM
 Họ tên
 Chức vụ
 Email
TS.  Lê Trung Chơn
  Trưởng phòng
  ltchon@hcmut.edu.vn
TS.  Lê Chí Thông
 P.Trưởng phòng
  chithong@hcmut.edu.vn
ThS.  Đinh Văn Cần
  Chuyên viên chính
  dvcan@hcmut.edu.vn
KS.  Nguyễn Liêm Ngoan
  Chuyên viên chính
  nlngoan@hcmut.edu.vn
CN.  Nguyễn Thị Ngọc Dung
  Thư ký
  ntndung@hcmut.edu.vn
CN. Đỗ Thị Kim Nhung
  Thư ký
  dtknhung@hcmut.edu.vn
KS. Phan Thị Phương Thảo
  Thư ký
  ptpthao@hcmut.edu.vn
ThS. Lê Hữu Thanh Tùng
  Chuyên viên
  lhttung@hcmut.edu.vn
CN. Đặng Vũ T. Minh Phương
  Chuyên viên
  dvtmphuong@hcmut.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Tường Vi
  Chuyên viên
CN. Nguyễn Phan Hoài Vũ
  Chuyên viên
CN. Ngô Trung Tài
  Chuyên viên