English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM

MỤC LỤC

  1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  3. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THẠC SĨ– BỒI DƯỠNG SĐH

  4. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

  5. QUY ĐỊNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ XIN MỞ CHUYÊN NGÀNH MỚI QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TUYỂN SINH SĐH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SĐH

QUY TRÌNH QUẢN LÝ GIÁO VỤ SĐH

 Trở về