English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM
Sổ tay học vụ Cao học - NCS năm học 2006-2007
Luật giáo dục
Quy định tổ chức giảng dạy môn học chuyên đề nghiên cứu 1, chuyên đề nghiên cứu 2 và thực hiện đề cương LVThS
Điều lệ trường Đại học
Sổ tay học vụ cao học - nghiên cứu sinh năm học 2005-2006
Quy chế đào tạo sau đại học (Bộ GD&ĐT)
Quy chế đào tạo sau đại học (ĐHQG TPHCM)
Quy chế tuyển sinh sau đại học
Quy định tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học
Sổ tay học vụ cao học - nghiên cứu sinh năm học 2004-2005
Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời tuyển sinh sau đại học (28.2.2005)